Geplaatst op 29 augustus 2017

Ons RSIN nummer:  807809214

 

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het mede bevorderen van recreatieve en toeristische belangen en ontwikkelingen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in verband staat, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten, gemaakte kosten worden op verzoek vergoed.

Vrijwilligers krijgen de reiskosten van woonplaats naar bezoekerscentrum vergoed, daarnaast het jaarlijkse kerstpakket.

Eén personeelslid op de loonlijst voor 16 uren in de week, vooral een aansturende functie, administratie en het plannen van de rooster voor de vrijwilligers.

Geplaatst op 29 augustus 2017

Exploitatie  2016.

BATEN  2016

Entreegelden                                                                                           €    7476,50
Gemeentelijke bijdrage                                                                         €  30500,00
Horeca + Souvenirs                                                                               €  18659,51
Verhuur kerk                                                                                           €    2053,35
Overige                                                                                                      €    2772,90

LASTEN 2016

Kosten personeel                                                                                     €  18579,73
Huisvesting                                                                                               €    9097,92
Administratie/kantoor                                                                           €    3179,72
Reiskosten vrijwilligers /kerstpakket                                                  €    3530,89
Huur kerk + kosten                                                                                 €    4383,01
Algemene onkosten                                                                                 €    3948,16
PR-aktiviteiten                                                                                         €    5022,24
Horeca + Souvenirs                                                                                 €  10302,03

RESULTAAT                                                                                     €    3418,56

Balans 2016.

Eigen vermogen                                                                                       €   59.050

Inventaris                                                                                                  €   10.424
Voorraden                                                                                                 €     7.029
Liquide middelen                                                                                    €   40.628
Vorderingen                                                                                             €         969

 

De cijfers zijn gecontroleerd door Wijnand Jager Accountants en Belastingsadviseurs te Stiens.

Geplaatst op 29 augustus 2017

STICHTING REKREAASJE EN TOERISME FERWERDERADIEL

ACTIEPLAN  2017 – 2018.

 1. Plannen verder ontwikkelen en starten met uitvoeren om te komen tot de bouw van een nieuw bezoekerscentrum TERP Hegebeintum.
 2. Samenwerking en overleg met collega Archeologische steunpunten.
  Wijnaldum
  Firdgum (Stichting Yeb Hettinga skoalle)
  Oude Bildtzijl (Stichting Aerden Plaats)
  Terp Hegebeintum (Stichting Rekreaasje en Toerisme)
  Samen onder de naam “Terpenland” activiteiten op elkaar afstemmen,                                                          elkaar versterken en op vier zaterdagen z.g. terpendagen organiseren in de maanden mei t/m augustus, in Hegebeitum op de vierde zaterdag.
 3. De vondsten in het archologisch steunpunt wisselen in overleg met het Fries Museum en het Noordelijk archeologisch depot Nuis. Aansprekende vondsten extra aandacht geven.
 4. De grote belangstelling voor het stabiliseren van de toren in 2015 en 2016 proberen vast te houden. Meedenken over het verduurzamen, conserveren en tentoonstellen van het boringsresulltaat van de terp voor geinterreseerde bezoekers.
 5. Dokumintaasjesintrum Ferwerderadiel een betere ruimte geven in het bezoekerscentrum om de historie van de gemeente in beeld te brengen.
 6. Contacten onderhouden / uitbouwen met collega recreatieondernemers voor eventuele arrangementen.
 7. Jaarlijks overleg met Molen De Zwaluw en het Ruerd Wiersmahûs te Burdaard.
 8. Meedoen met activiteiten die worden aangeboden door Markant Friesland, Bestemming Noardwest (Uytland) en Regio Marketing Toerisme (RMT).
 9. Instrueren en motiveren huidige vrijwilligers, bezoekers breder informeren.
 10. Werven van nieuwe vrijwilligers + bestuursleden.
 11. Door middel van gerichte folderverspreiding in de regio en regelmatig adverteren het bezoekerscentrum op de kaart te zetten. Bijzondere zaken en activiteiten via de regionale pers bekend maken en op de web-site plaatsen.
 12. De scholen (basis –en voortgezet onderwijs) betrekken bij de geschiedenis van de terpen en de strijd van de bewoners tegen het water met een passend educatieprogramma.
 13. Interessante wissel exposities aanbieden met uitleg.
 14. Bus- en horecaondernemingen (groepsreizen) uitnodigen voor bezoek aan het bezoekerscentrum TERP Hegebeintum.
 15. Als toeristisch informatiepunt (TIP) zorgen voor voldoende materiaal en bezoekers wijzen op de mogelijkheden in onze regio
 16. Zorgen dat in overleg met de onderhoudsdienst van de gemeente, opstal, interieur en de omgeving van het bezoekerscentrum er verzorgd en uitnodigend bij liggen .
 17. Het onderhouden en uitbreiden van de vernieuwde web-site en toegankelijk maken voor buitenlanders.
 18. Goede contacten met de stichting Stichting Âlde Fryske Tsjerken ( de eigenaar van de kerk) en de FOW voor het houden van de maandelijkse kerkdiensten
 19. Uitbreiden assortiment restaurant.
 20. Samen met buurtvereniging en inwoners van Hegebeintum plannen maken voor een project voor de Culturele Hoofdstad 2018. Een programma die de Harsta-state, de kerk, de terp en het bezoekerscentrum aantrekkelijk maken voor een toeristisch bezoek aan Hegebeintum.

 

Het hoofddoel van al onze activiteiten is het toerisme te bevorderen en de recreanten en toeristen naar onze regio te krijgen en dan in het bijzonder naar de unieke terp en kerk van Hegebeintum. Dit kost inspanning van het door ons zeer gewaardeerde personeel en vrijwilligers maar ook het bestuur moet daarin zijn bijdrage leveren. Daarnaast is de financiële ruimte voor het bestuur heel belangrijk, we zijn heel tevreden voor de steun van de gemeente ook voor 2017 en we vertrouwen dat we ook voor 2018 hetzelfde bedrag tegemoet kunnen zien.

Namens het bestuur van de stichting Rekreaasje en Toerisme yn de gemeente Ferwerderadiel,

Rits van der Ploeg, voorzitter

Mient Holwerda, sec,/penningmeester