Geplaatst op 29 augustus 2017

Ons RSIN nummer:  807809214

 

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het mede bevorderen van recreatieve en toeristische belangen en ontwikkelingen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in verband staat, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten, gemaakte kosten worden op verzoek vergoed.

Vrijwilligers krijgen de reiskosten van woonplaats naar bezoekerscentrum vergoed, daarnaast het jaarlijkse kerstpakket.

Eén personeelslid op de loonlijst voor 16 uren in de week, vooral een aansturende functie, administratie en het plannen van de rooster voor de vrijwilligers.

Geplaatst op 29 augustus 2017

Exploitatie  2016.

BATEN  2016

Entreegelden                                                                                            €    7476,50
Gemeentelijke bijdrage                                                                         €  30500,00
Horeca + Souvenirs                                                                                 €  18659,51
Verhuur kerk                                                                                            €    2053,35
Overige                                                                                                       €    2772,90

LASTEN 2016

Kosten personeel                                                                                     €  18579,73
Huisvesting                                                                                                €    9097,92
Administratie/kantoor                                                                           €    3179,72
Reiskosten vrijwilligers /kerstpakket                                                 €    3530,89
Huur kerk + kosten                                                                                             €    4383,01
Algemene onkosten                                                                                €    3948,16
PR-aktiviteiten                                                                                          €    5022,24
Horeca + Souvenirs                                                                                 €  10302,03

RESULTAAT                                                                                               €    3418,56

Balans 2016.

Eigen vermogen                                                                                       €   59.050

Inventaris                                                                                                   €   10.424
Voorraden                                                                                                 €     7.029
Liquide middelen                                                                                     €   40.628
Vorderingen                                                                                                         €         969

 

De cijfers zijn gecontroleerd door Wijnand Jager Accountants en Belastingsadviseurs te Stiens.

Geplaatst op 29 augustus 2017

STICHTING REKREAASJE EN TOERISME FERWERDERADIEL

ACTIEPLAN  2017 – 2018.

 1. Plannen verder ontwikkelen en starten met uitvoeren om te komen tot de bouw van een nieuw bezoekerscentrum TERP Hegebeintum.
 2. Samenwerking en overleg met collega Archeologische steunpunten.
  Wijnaldum
  Firdgum (Stichting Yeb Hettinga skoalle)
  Oude Bildtzijl (Stichting Aerden Plaats)
  Terp Hegebeintum (Stichting Rekreaasje en Toerisme)
  Samen onder de naam “Terpenland” activiteiten op elkaar afstemmen,                                                          elkaar versterken en op vier zaterdagen z.g. terpendagen organiseren in de maanden mei t/m augustus, in Hegebeitum op de vierde zaterdag.
 3. De vondsten in het archologisch steunpunt wisselen in overleg met het Fries Museum en het Noordelijk archeologisch depot Nuis. Aansprekende vondsten extra aandacht geven.
 4. De grote belangstelling voor het stabiliseren van de toren in 2015 en 2016 proberen vast te houden. Meedenken over het verduurzamen, conserveren en tentoonstellen van het boringsresulltaat van de terp voor geinterreseerde bezoekers.
 5. Dokumintaasjesintrum Ferwerderadiel een betere ruimte geven in het bezoekerscentrum om de historie van de gemeente in beeld te brengen.
 6. Contacten onderhouden / uitbouwen met collega recreatieondernemers voor eventuele arrangementen.
 7. Jaarlijks overleg met Molen De Zwaluw en het Ruerd Wiersmahûs te Burdaard.
 8. Meedoen met activiteiten die worden aangeboden door Markant Friesland, Bestemming Noardwest (Uytland) en Regio Marketing Toerisme (RMT).
 9. Instrueren en motiveren huidige vrijwilligers, bezoekers breder informeren.
 10. Werven van nieuwe vrijwilligers + bestuursleden.
 11. Door middel van gerichte folderverspreiding in de regio en regelmatig adverteren het bezoekerscentrum op de kaart te zetten. Bijzondere zaken en activiteiten via de regionale pers bekend maken en op de web-site plaatsen.
 12. De scholen (basis –en voortgezet onderwijs) betrekken bij de geschiedenis van de terpen en de strijd van de bewoners tegen het water met een passend educatieprogramma.
 13. Interessante wissel exposities aanbieden met uitleg.
 14. Bus- en horecaondernemingen (groepsreizen) uitnodigen voor bezoek aan het bezoekerscentrum TERP Hegebeintum.
 15. Als toeristisch informatiepunt (TIP) zorgen voor voldoende materiaal en bezoekers wijzen op de mogelijkheden in onze regio
 16. Zorgen dat in overleg met de onderhoudsdienst van de gemeente, opstal, interieur en de omgeving van het bezoekerscentrum er verzorgd en uitnodigend bij liggen .
 17. Het onderhouden en uitbreiden van de vernieuwde web-site en toegankelijk maken voor buitenlanders.
 18. Goede contacten met de stichting Stichting Âlde Fryske Tsjerken ( de eigenaar van de kerk) en de FOW voor het houden van de maandelijkse kerkdiensten
 19. Uitbreiden assortiment restaurant.
 20. Samen met buurtvereniging en inwoners van Hegebeintum plannen maken voor een project voor de Culturele Hoofdstad 2018. Een programma die de Harsta-state, de kerk, de terp en het bezoekerscentrum aantrekkelijk maken voor een toeristisch bezoek aan Hegebeintum.

 

Het hoofddoel van al onze activiteiten is het toerisme te bevorderen en de recreanten en toeristen naar onze regio te krijgen en dan in het bijzonder naar de unieke terp en kerk van Hegebeintum. Dit kost inspanning van het door ons zeer gewaardeerde personeel en vrijwilligers maar ook het bestuur moet daarin zijn bijdrage leveren. Daarnaast is de financiële ruimte voor het bestuur heel belangrijk, we zijn heel tevreden voor de steun van de gemeente ook voor 2017 en we vertrouwen dat we ook voor 2018 hetzelfde bedrag tegemoet kunnen zien.

Namens het bestuur van de stichting Rekreaasje en Toerisme yn de gemeente Ferwerderadiel,

Rits van der Ploeg, voorzitter

Mient Holwerda, sec,/penningmeester

Geplaatst op 14 juli 2017

Onthaastingsfietstocht tussen Terp en Wad.

Hegebeintum –  Tijdens de derde Terpendag van 2017, op zaterdag 22 juli staat het landschap rond de waterkeringen centraal. In de fietstocht, ca. 15 kilometer, over bestaande wegen spelen de Terpen en de Zeedijk een hoofdrol. Doormiddel van een routebeschrijving wordt u geattendeerd op de pareltjes van dit gebied. De fietstocht is geen prestatietocht en zeker geen tijdrit. U hoeft zich dus niet te haasten. Tijdens het fietsen kunt u alle zintuigen optimaal gebruiken. Zo fietst u langs bloeiende kruiden- en bloemenrijke akkerranden, deelt u de weg met schapen, hoort u de zang van de Veldleeuwerik en kunt u genieten van prachtige vergezichten over Het Terpen en Wadden landschap. Verder zijn er onderweg meerdere plekjes die uitnodigen om even van de fiets te stappen om deze te voet te beleven. Bij terugkomst in het bezoekers centrum is een bezoek aan het archeologischsteunpunt  een waardevolle aanvulling op de fietstocht.  Verder kunt u nog nagenieten, want het restaurant is open en de wadden kunstexpositie kan worden bezichtigd.

Starttijd en inschrijving tussen 13.00 en 14.00 uur in het bezoekerscentrum TERP Hegebeintum.  Inleg  2 euro inclusief  koffie of thee.
Zie ook:   www.hegebeintum.info

Geplaatst op 04 juli 2017

Marjan Rinsma

 

De Zee

Eindeloos spel van licht, ruimte, beweging en zwerfvuil

Datum: van woensdag 3 juli t/m 31 augustus 2017

 

Marjan Rinsma werd in 1959 in Leeuwarden geboren, maar bracht een groot deel van haar jeugd door in Dronrijp. Na omzwervingen door Nederland en het buitenland is zij nu woonachtig te Soest.

Zij volgde o.m. cursussen bij beeldend kunstenaar Doet Boersma in Leeuwarden en aan de Wackers Academie in Amsterdam.

 

De natuur geeft veel inspiratie: kijk naar het gewone, ontdek het bijzondere. Dieren en (zee)landschappen zijn de belangrijkste thema’s in haar werk, waarbij vaak gekozen wordt voor sobere kleurstelling.

 

Het in het bezoekerscentrum “Terp Hegebeintum” geëxposeerde werk geeft een overzicht van haar werken over de zee. Een deel ervan is geïnspireerd door een lied van Paul van Vliet: “de zee heeft me verteld dat ze zo moe is, zij zei dat ze er zeer beroerd aan toe is” en de vele publicaties over de plastic soep in de wereldzeeën. In deze werken is zwerfvuil verwerkt, dat zij heeft gevonden op de stranden van de Waddeneilanden en langs de Friese kust.

De opbrengst van deze werken is bestemd voor de Waddenvereniging om bij te dragen aan hun werk om de Waddenzee schoon en leefbaar te houden.

 

Geplaatst op 11 mei 2017

Overzicht terpen dagen 2017 in Hegebeintum.

 

Eerste terpendag op 27 mei.

 

De heer drs. J. Arjaans geeft een lezing over: terpafgravingen in Fryslân.

De heer Arjaans is historisch geograaf en heeft in het kader van zijn studie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de terpafgravingen in Fryslân in de periode 1840-1945.

Deze periode is bepalend geweest hoe we nu het terpenlandschap aantreffen in de provincies Groningen en Fryslân.

Aanvang lezing om 14.30 uur en is gratis toegankelijk.

 

Tweede terpendag op 24 juni.

 

Dit is onze inmiddels bekend geworden detectoren middag voor de schooljeugd van de gemeente Ferwerderadiel.

Ook dit jaar weer op nog niet nader te noemen locatie dicht bij de terp.

Na afloop kunnen de begeleidende amateur archeologen de gevonden voorwerpen determineren en aan de jeugd vertellen wat ze gevonden hebben.

Aanvang 14.00 uur  en is gratis.

 

Derde terpendag op 22 juli.

 

Iets nieuws, een onthaastende fietstocht genaamd: tussen terp en wad  

Start vanuit het bezoekerscentrum Hegebeintum tussen 13.oo en 14.00 uur.

Het is geen lange toertocht maar puur genieten van de karakteristieken van het terpenlandschap en het wad.

Er is een gedetailleerde route kaart met beschrijving van de omgeving.

Kosten € 2.00 inclusief kopje koffie of thee.

 

Vierde terpendag 26 augustus.

 

Deze dag gaan de amateur archeologen uit de gemeente Ferwerdaradiel hun belangrijkste vondsten

exposeren.

Ook zijn ze zelf aanwezig om over deze vondsten te vertellen.

De door de bezoekers meegebrachte vondsten kunnen ook door hen worden gedetermineerd.

Om 13.00 uur zal de expositie geopend worden. Er is vrij entree.